Μαστροπεία

(349 ΠK) 1. Όποιος εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή συμμετέχει με κάθε τρόπο στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.
2. Με (αυξημένη) κάθειρξη (5-15 έτη) και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από σύζυγο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητα του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στ) με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος.

Σχόλια: Σημαντική αλλαγή που εισάγει ο νέος Ποινικός Κώδικας είναι η κατάργηση του αδικήματος της μαστροπείας με την έννοια της προαγωγής ενήλικων γυναικών στην πορνεία (τιμωρείται ως παράνομη βία αλλά όχι ως μαστροπεία πλέον). Για να υπάρξει αδίκημα μαστροπείας πρέπει το θύμα να είναι υποχρεωτικά ανήλικο.

Αρχική

Value Loyalty Commitment