ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

(272 ΠΚ) 1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τα οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.

2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων.

3. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σε αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλον τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.

 

Σχόλια: Από τις 12/11/2021 και μετά, η κατοχή βομβών μολότοφ σε πορείες ή άλλες συναθροίσεις πολλών ατόμων τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος ακόμη κι αν αυτές εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκαν!