Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Αποπλάνηση ανηλίκου: (339 ΠΚ) Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε (15) ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη (χωρίς όμως αμοιβή ή άλλα υλικά ανταλλάγματα), τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη (5-15 έτη), β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα 14 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Αν ο δράστης εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με α) φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των 14 ετών και β) φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής: (351α ΠΚ) Οι πράξεις της 1ης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, όταν τελούνται κατόπιν αμοιβής ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων τιμωρούνται: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή. β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12, όχι όμως και τα δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη (5-15 έτη) και χρηματική ποινή και γ) αν συμπλήρωσε τα 14 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων (339 ΠΚ) κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου: (337 ΠΚ) Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή ανηλίκου νεότερου των 12 ετών τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.
Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους: (348β ΠΚ) Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων της αποπλάνησης ή πορνογραφίας ανηλίκων, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Κατάχρηση (εμπιστευμένων) ανηλίκων: (342 ΠΚ)  1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, με κάθειρξη (5-15 έτη), γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 14 έτη, με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

Σχόλια: Η διάκριση των αδικημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκων είναι αρκετά δυσχερής και περίπλοκη γι αυτό και προτείνεται η επικοινωνία με τον εξειδικευμένο δικηγόρο του γραφείου μας για περαιτέρω πληροφορίες πριν από κάθε ενέργεια. Γενικά για τον ανήλικο που θα αποτελέσει θύμα μιας τέτοιας πράξης είναι πάρα πολύ πιθανόν να υποβληθεί σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωματικής κατάστασής από τις δικαστικές αρχές. Τέλος οι τελευταίες μπορούν πριν αλλά και μετά τη δίκη να διατάξουν την απομάκρυνση του δράστη από το περιβάλλον του θύματος ή την απομάκρυνση του θύματος και την προσωρινή διαμονή του σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς και την απαγόρευση της μεταξύ δράστη και θύματος επικοινωνίας.

Αρχική

Value Loyalty Commitment