ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(378 ΠΚ) 1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή και αν το πράγμα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο ή η πράξη έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείμενο της παραπάνω πράξης είναι πράγμα που χρησιμεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό μνημείο ή αν η φθορά έγινε με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες.
3. Αν το πράγμα είναι μικρής αξίας ή η ζημία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Σχόλια: Η ποινική δίωξη των παραγράφων 1 και 2 ασκείται αυτεπαγγέλτως ενώ για την περίπτωση της παρ. 3 απαιτείται μήνυση από τον παθόντα (εντός 3μήνου από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της ζημιάς). Συγκεκριμένα για το εδάφ. α' της παρ. 1 ο παθών μπορεί να δηλώσει πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη και αυτή να παύσει από τον εισαγγελέα ή το  δικαστήριο. Ο δράστης από την πλευρά του απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα καταβάλλοντας την ποσό της ζημιάς που προκάλεσε και πληρώσει επιπλέον τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του αδικήματος.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος (378 παρ.1&2