ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

(264 ΠΚ) 1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται:

α) με φυλάκιση (έως 5 έτη) αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα,

β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να  προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) με κάθειρξη (5-15 έτη) αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου,

δ) με ισόβια κάθειρξη, αν στην περίπτωση της περ. β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

2. Όποιος στις ανωτέρω περιπτώσεις προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Ο υπαίτιος, όμως, μένει ατιμώρητος αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του (289ΠΚ - έμπρακτη μετάνοια).

 

Σχόλια: Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο, ακόμη και όταν το αδίκημα τελέστηκε με πρόθεση, να κρίνει την πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο συνεκτιμά την ειλικρινή µετάνοια µε τους λόγους δικαστικής άφεσης της ποινής (αρ. 104Β ΠΚ) που οδηγούν στο να µην κρίνεται πλέον αναγκαία η επιβολή ποινής.