ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

(324 ΠΚ) Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς ή τους επιτρόπους του, καθώς και όποιος υποστηρίζει την διαφυγή του ανηλίκου από την επιμέλεια των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση (έως 5 έτη). Αν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα του ανηλίκου, οπότε εφαρμόζεται η ποινή του πρώτου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή με σκοπό να μεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη μεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.

Σχόλια: Αρπαγή μπορεί να υπάρξει τόσο με την αυτούσια απομάκρυνση του ανηλίκου από αυτόν ή αυτούς που έχουν την επιμέλειά του όσο και με την υποβοήθηση της διαφυγής του ανηλίκου με τη θέλησή του από τους ανωτέρω (πχ. με την σκόπιμη παροχή χρημάτων και καταλύματος ώστε να μπορέσει να επιβιώσει μακριά τους). Μεγάλη σημασία για την προβλεπόμενη ποινή έχει η ηλικία του ανηλίκου, καθώς κάτω από 14 ετών το αδίκημα τιμωρείται ως κακούργημα, εκτός και αν ο δράστης είναι γονέας ή παππούς του ανηλίκου. Σε κάθε όμως περίπτωση, ανεξαρτήτου δηλαδή ηλικίας του ανηλίκου ή του αν ο δράστης είναι γονέας/παππούς αυτού, αν η αρπαγή τελέστηκε με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος, την εμπλοκή του ανηλίκου σε ανήθικες ασχολίες ή την αλλαγή της οικογενειακής του τάξης (ταυτότητας) επιβάλλεται κάθειρξη (5-10 έτη).