ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

(394 ΠΚ) 1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση, τιμωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το πράγμα, με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.
2. Αν το αντικείμενο της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι μικρής αξίας, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Με τα πράγματα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται και το τίμημά τους, καθώς επίσης και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση από τον παθόντα εντός 3μήνου αν το πράγμα προήλθε από πράξη, η οποία διώκεται κατ' έγκληση (αν το πράγμα πχ προήλθε από κλοπή το αδίκημα του παρόντος άρθρου διώκεται αυτεπάγγελτα). Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν τα προϊόντα του εγκλήματος που έλαβε ή το αντίστοιχο ποσό συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.