Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

(394 ΠΚ) 1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση, τιμωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το πράγμα, με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, και αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση (έως 5 έτη) και χρηματική ποινή.
2. Αν το αντικείμενο της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι μικρής αξίας, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Με τα πράγματα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται και το τίμημά τους, καθώς επίσης και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών, διαφορετικά το έγκλημα παραγράφεται. Για την ποινική δίωξη απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3μήνου από τη στιγμή που λάβει γνώση του αποδέκτη των προϊόντων του εγκλήματος. Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν τα προϊόντα του εγκλήματος που έλαβε ή το αντίστοιχο ποσό συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

Αρχική

Value Loyalty Commitment