Εμπρησμός (264 ΠΚ), πλημμύρα (268 ΠΚ), έκρηξη (270 ΠΚ), άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (275 ΠΚ), πρόκληση ναυαγίου (277 ΠΚ), δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό (279 ΠΚ), παραβίαση κανόνων οικοδομικής (286 ΠΚ)

Τα ανωτέρω λεγόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα παρουσιάζουν τις εξής διαβαθμίσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες ποινές για αυτόν που τα προκαλεί:

α) Τουλάχιστον ένα (1) έτος φυλάκιση αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος μόνο για πράγματα.
β) Με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.
γ) Με κάθειρξη (5-15 έτη) αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου.
δ) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Όποιος στις ανωτέρω περιπτώσεις προκαλεί από αμέλεια το περιγραφόμενο αδίκημα από το οποίο προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Ο υπαίτιος, όμως, μένει ατιμώρητος αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του (έμπρακτη μετάνοια).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο, ακόμη και όταν το αδίκημα τελέστηκε με πρόθεση, να κρίνει την πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο συνεκτιμά την ειλικρινή µετάνοια µε τους λόγους δικαστικής άφεσης της ποινής (αρ. 104Β ΠΚ) που οδηγούν στο να µην κρίνεται πλέον αναγκαία η επιβολή ποινής.

Αρχική

Value Loyalty Commitment