Διακοπή και Αναβολή εκτέλεσης ποινής

Η διακοπή της εκτέλεσης μίας ποινής μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας:

  • (497 ΚΠΔ) Στο στάδιο της έκτισης πρωτοβάθμιας καταδίκης, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης κατ’ έφεση σε δεύτερο βαθμό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει αφενός η έφεση να έχει ασκηθεί παραδεκτά και να μην έχει χορηγηθεί από το δικαστήριο που δίκασε την ουσία της υπόθεσης ανασταλτικό αποτέλεσμα σε αυτήν. Η αίτηση εισάγεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και για να έχει πιθανότητες ευδοκίμησης χρειάζεται οπωσδήποτε γνωστή και επιβεβαιωμένη διεύθυνση κατοικίας, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει και το λευκό ποινικό μητρώο και κυρίως το γεγονός ότι από την άμεση συνέχιση της έκτισης της ποινής θα επέλθει υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον κατηγορούμενο ή την οικογένειά του. Αν απορριφθεί η αίτηση, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί αν δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο μήνες από την απόρριψη της προηγουμένης.
  • (556 ΚΠΔ) Σε οποιοδήποτε στάδιο με αναβολή της εκτέλεσης της ποινής για τους κάτωθι λόγους: α) πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή γυναίκα που γέννησε πρόσφατα, β) αν έχει προηγηθεί αίτηση ακύρωσης της απόφασης, γ) αν η ποινή δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, για αποδεδειγμένες οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες και έως 6 το πολύ μήνες για μία μόνο φορά, δ) πρόκειται για άτομο που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η άμεση εκτέλεση της ποινής αποτελεί υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση.
  • (557 ΚΠΔ) Σε οποιοδήποτε στάδιο με διακοπή της εκτέλεσης της ποινής, που έχει ήδη αρχίσει, για τους κάτωθι λόγους: α) πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή γυναίκα που γέννησε πρόσφατα, β) πρόκειται για άτομο που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η άμεση εκτέλεση της ποινής αποτελεί υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση, γ) πρόκειται για άτομο που πάσχει από σοβαρή ασθένεια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από νοσοκομείο κρατουμένων ή άλλο φυλασσόμενο δημόσιο νοσοκομείο και χρήζει νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική ή σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις κατ’ οίκον.

 

Αρχική

Value Loyalty Commitment